پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه-بهره-وری-نیروی-انسانی

توضیحات:
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی، در قالب doc و در 3 صفحه قابل ویرایش.

این پرسشنامه شامل 9 مولفه به شرح زیر می باشد:
توان
شناخت شغل
حمایت شغل
انگیزش
بازخورد عملکرد
اعتبار تصمیمات
سازگاری کارکنان با عوامل طبیعی
مشارکت
آموزش

و در مجموع شامل 41 ماده می باشد که هر ماده شامل مقیاس لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد.
سنجش روایی و پایایی: روایی و پایایی این پرسشنامه توسط حسنعلی جاهد (1385) سنجیده شده است که برای سنجش روایی از روش بازآزمایی استفاده شده و برای سنجش پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزارspss ، ضریب پایایی به میزان 0.87 به دست آمده است.
برای بررسی پایایی این پرسشنامه  ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای 30 نفر از افراد مورد بررسی (که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند) محاسبه گردید و نتیجه این بررسی نشان داد که ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای کل سؤالات پرسشنامه 0.83 می باشد که نشان دهنده پایایی ابزار اندازه گیری در این پژوهش است.
و . . . .
دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0