مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

مقیاس-دلزدگی-زناشویی-(cbm)

توضیحات:
پرسشنامه با موضوع مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات پرسشنامه:
هدف: سنجش درجه دلزدگی زناشویی در بین زوجین
روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه داراي 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندي افراد (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردي، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی) است.

مقیاس دلزدگی زناشویی یک ابزار خودسنجی است که براي اندازهگیري درجه دلزدگی زناشویی در بین زوجها طراحی گردیده است. این مقیاس از یک ابزار خودسنجی دیگري که براي اندازه گیري دلزدگی بکار میرود اقتباس شده است.
این پرسشنامه 20 ماده دارد که شامل 3 جزء اصلی خستگی جسمی (مثلا احساس خستگی، سستی و داشتن اختلالات خواب) از پا افتادن عاطفی (احساس افسردگی، ناامیدي، در دام افتادن) و از پا افتادن روانی (مثل احساس بیارزشی، سرخوردگی و خشم به
همسر) میباشد. تمام این موارد روي یک مقیاس هفت امتیازي پاسخ داده میشوند.
طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیري هر آنچه اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیري در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد.
ارزیابی ضریب اعتبار مقیاس دلزدگی زناشویی نشان داد که آن دارای یک همسانی درونی بین متغیرها در دامنه 0.84 و 0.90 است.

منبع : دارد
دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0