مقاله جايگاه دموكراسي در ايران

مقاله جايگاه دموكراسي در ايران

مقاله جايگاه دموكراسي در ايران

دانلود فایل جايگاه دموكراسي در ايران 127 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب پيشگفتار……………………………………………………………………………………………………… 1 دموكراسي چيست؟………………………………………………………………………………………. 3 الگوهاي دموكراسي………………………………………………………………………………………. 6 ابعاد نو و كهنه ي دموكراسي………………………………………………………………………….. 11 انواع دموكراسي از ديدگاه سي. بي. مك فرسون……………………………………………….. 22 دموكراسي غيرليبرالي: نوع كمونيستي……………………………………………………………… 22 دموكراسي غيرليبرالي: نوع توسعه نيافته…………………………………………………………… 28 موج جديد نظريه هاي گذار به دموكراسي……………………………………………………….. 35 زمينه هاي سياسي و اجتماعي فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك و گذرا آن ها به دموكراسي 42 تعارض دموكراسي و توسعه با توجه به ايران…………………………………………………… 98 جنبش دموكراسي مردمي و تكاليف مبرم

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0